Vidyankura   Vidyankura
District Quality Education Project
Chamarajanagar
Programmes
Team/ Partners
Resources/ Publications
Project Schedule
Contact
Chamarajanagara
Karyakramagalu
Gumpina Sadasyaru/ Jothegararu
Sadhana Sampathu/ Prakatanegalu
chatuvatikegallu
Samparka

 

 

Vidyankura:   A project to enhance the quality of elementary education undertaken by
National Institute of Advanced Studies,
Bangalore
supported by the Sir Ratan Tata Trust,
Mumbai.
A NIAS-SSA(GOK) collaboration

Vidyankura, literally means ‘education seedling’. The word encapsulates our endeavour to work towards an improvement in elementary education.

  ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët UÀÄtªÀÄlÖzÀ GvÀÛ«ÄÃPÀgÀt AiÉÆÃd£É gAi G£ÀßvÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
F AiÉÆÃd£ÉUÉ ¸Àgï. gÀvÀ£ï mÁmÁ læ¸ïÖ, ªÀÄÄA§
¬Ä EªÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ: ¤AiÀiÁ¸ï ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.J¸ï.J (PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ)

«zÁåAPÀÄgÀ JAzÀgÉ, CPÀëgÀ±ÀB, '²PÀët ¸À¹' JAzÀxÀð. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ¥Àr¸À®Ä £ÁªÀÅ PÉÊUÉÆArgÀĪÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÀÄß
F ¥ÀzÀ ZÉ£ÁßV »r¢qÀÄvÀÛzÉ.
   


¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ gAi
G£ÀßvÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ±Á¸ÀÛçzÀ (Social Anthropology) «¨sÁUÀªÀÅ PÀ£ÁðlPÀzÀ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVzÉ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß 2002gÀ°è DgÀA©ü¸À¯ÁVzÀÝÄ 2007gÀ ªÀgÉUÀÆ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ°zÉ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw ºÁUÀÆ ±ÉÊPÀëtÂPÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. EzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀÅ F PɼÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄPÀ̼À ¨sË¢ÞPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ CUÀvÀåUÀ½UÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ ¨ÉÆÃzsÀ£Á PÀæªÀÄUÀ¼À §¼ÀPÉ.

±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÀqÀÄªÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ËºÁzÀðAiÀÄÄvÀ ¸ÀA§AzsÀ«gÀĪÀÅ«PÉ.

¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀzÉÆqÀ£É ¸ÀܽÃAiÀÄ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¨Égɹ ªÀÄPÀ̼À eÕÁ£À ªÀÄvÀÄÛ P˱À®UÀ¼À£ÀÄß GvÀÛªÀÄ¥Àr¸ÀĪÀAxÀ PÀ°PÉ.